Rozliczanie podatku w firmie

 

Dzięki podatkom istnieje państwo i może realizować publiczne inwestycje. Z naszym podatków są budowane drogi, utrzymywane szkoły, przedszkola i muzea. To rząd decyduje na jakie cele zostaną one przeznaczone, a naszą rolą jest ich skrupulatne opłacanie.

Jak się rozlicza podatek VAT?

rozliczenie podatkuJest to najpopularniejszy podatek, ponieważ jest dodany do wartości każdego produktu i usługi. W polskim prawie istnieje kilka stawek podatku VAT. Każda jest przyporządkowana do odpowiedniego rodzaju produktu, lub usługi i wynosi trzy, pięć, osiem i dwadzieścia trzy procent. Rozliczenie podatku VAT następuje pod koniec każdego okresu rozliczeniowego na podstawie dokumentów zakupowych i sprzedażowych. Dokonując zakupów, przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT należnego, a sprzedając produkt dolicza do jego wartości VAT naliczony. Różnica między tymi dwoma wartościami jest albo do zapłaty, albo do zwrotu. Rozliczanie podatków i ich uiszczanie jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Jeżeli z rozliczenia wynika, że musimy zapłacić podatek do Urzędu Skarbowego, to należy to zrobić do dwudziestego piątego dnia następującego po miesiącu rozliczeniowym, w przeciwnym wypadku zostanie naliczona kara. Jeżeli natomiast w wyliczeniach powstała nadpłata, to możemy żądać od Urzędu Skarbowego zwrotu nadpłaconej kwoty, podając na właściwym druku numer konta na jakie pieniądze mają zostać przelane. Instytucja państwowa na dokonanie przelewu ma trzydzieści dni od momentu otrzymania takiej informacji, pod warunkiem, że nie zakwestionuje jej.

Ponieważ bywają błędy, a także przedsiębiorcy, którzy się uchylają od obowiązku płacenia podatków, to instytucje państwowe dysponują odpowiednimi narzędziami aby wyegzekwować od obywatela należne pieniądze. Dodatkowo odbywają się częste kontrole, mające na celu sprawdzenie poprawności rozliczeń.